Vakantietijd is aangebroken!

Een zinderende zomer in Nederland. De temperaturen lopen uitzonderlijk hoog op. Aangezien de vakantietijd is aangebroken lijkt het ons een goed idee, ook ter voorkoming van verhitte discussies,  om stil te staan hoe het ook alweer zit met vakantiedagen. Wellicht geen kost voor op het strand, maar wij willen je toch even BIJpraten.  

Vakantieaanvraag

De werknemer moet zijn vakantieaanvraag schriftelijk indienen. Als werkgever is het van belang om binnen twee weken te reageren op de vakantieaanvraag van de werknemer. Wanneer er niet wordt gereageerd, dan hoeft de werknemer die afwijzing in principe niet meer te accepteren.

Een werkgever moet in beginsel instemmen met de vakantieaanvraag van de werknemer, tenzij sprake is van gewichtige redenen. Er is niet snel sprake van een gewichtige redenen. Het belang van de werkgever om het verzoek om vakantie af te wijzen moet dan zo zwaar wegen dat het belang van de werknemer daarvoor moet wijken. Met andere woorden:  de vakantie moet dan leiden tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. Als de werkgever de vakantieaanvraag afwijst op grond van gewichtige redenen, dan moet er wel een alternatief worden aangeboden aan de werknemer die vergelijkbaar is met de oorspronkelijke vakantieaanvraag.

Als de vakantieaanvraag wordt goedgekeurd dan kan deze alleen in uitzonderlijke situaties worden ingetrokken. Hierbij kan worden gedacht aan een plotselinge onmisbaarheid van een werknemer wegens drukte of ziekte van een collega/vervanger. De werkgever dient dan wel de schade van de werknemer te vergoeden (annuleringskosten etc.) en een vergelijkbaar alternatief aan te bieden.

Verplichte vakantie

Het is mogelijk om werknemers te verplichten vakantie op te nemen (denk aan de bouwvakkantie), maar dan dient dit wel te zijn overeengekomen in een arbeidsovereenkomst, cao of vakantieregeling (opgesteld met instemming van de OR).

Verval wettelijke vakantiedagen

Het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar bedraagt 4 keer het aantal uur dat de werknemer per week werkt. De werknemer die 40 uur per week werkt heeft 160 vakantie-uren per jaar.

Wettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn van een half jaar en vervallen op 1 juli in het jaar na het jaar waarin zij zijn opgebouwd. De volgende situaties zijn hiervan uitgezonderd:

  • de werknemer is redelijkerwijs niet in staat geweest zijn vakantie op te nemen; en
  • de werkgever en de werknemer mogen de vervaltermijn in onderling overleg verlengen.

De verjaringstermijn wordt niet onderbroken of geschorst bij ziekte van de werknemer.

Verval bovenwettelijke vakantiedagen

Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt.

Vakantie en ziekte

Vakantiedagen worden ook opgebouwd tijdens ziekte. Het is mogelijk om afspraken te maken over een vermindering van opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren tijdens ziekte. Deze afspraak mag alleen voor bovenwettelijke vakantiedagen worden gemaakt. Het is niet toegestaan om een ziektedag in mindering te brengen op de wettelijke vakantiedagen.

Ziek worden op vakantie

Ook vanaf het vakantieadres kan een werknemer zich ziekmelden. In beginsel is deze situatie vergelijkbaar met een normale ziekmelding. Alleen is het lastig om de werknemer te controleren en uit te nodigen voor een gesprek bij de bedrijfsarts.

Afkoop vakantiedagen

Het is niet toegestaan om de wettelijke vakantiedagen te compenseren via het loon. De werknemer heeft recht op vakantie en het is niet mogelijk om de wettelijke vakantiedagen af te kopen. Bij een einde van de arbeidsovereenkomst moeten de opgebouwde en niet genoten vakantiedagen worden uitbetaald (zowel de wettelijke als bovenwettelijke). Het loon (inclusief vakantietoeslag en pro rato eindejaarsuitkering of 13e maand) dat een werknemer per dag verdient dient te worden vergoed.

Vragen over vakantiedagen? Ook in de vakantietijd kan je bij BIJ terecht!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht